Polish English French German Greek Spanish
Nasz kanał Youtube - Telewizja PomiaTV
Pozytywne myśli:
Diogenes Przyjaciel - jedna dusza w dwóch ciałach.
Podaruj swój rozwój Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny ...
Przysłowie arabskie Najgorszym przyjacielem jest ten, który cię poszukuje w szczęściu, a ...
Hawkins Na każdy kłopot, który nosi Ziemia, Albo jest lekarstwo, albo też go ...
Maria Dąbrowska Gdy nie stać nas na miłość, stać nas na zazdrość.
Przysłowie chińskie Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe nie powinna ...
W. Clement Stone "Bądź ostrożny w wyborze swojego środowiska, bo ono Cię ukształtuje. ...
Jan Paweł II Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości, tej miłości, w ...
Umysł jest wszystkim Umysł jest wszystkim. Masz to, o czym myślisz. Budda
Menander Nawet cień przyjaciela starczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Regulamin oraz polityka cookies i polityka prywatności na Portalu Pomia.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Portal Internetowy Pomia.pl udostępniany jest Użytkownikom przez Grupę Pomia , z siedzibą w Rzeszowie, zwaną dalej Usługodawcą.

2. Zasady funkcjonowania Portalu Pomia.pl są zawarte w niniejszym regulaminie.

3. W ramach Portalu Internetowego Pomia.pl działają udostępniane przez Usługodawcę niektóre Serwisy i Usługi:

- w domenie internetowej pomia.pl i jej subdomenach

- w innych domenach (wraz z ich subdomenami), niż wskazane w podpunkcie powyżej.

4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego Pomia.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego Pomia.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu Pomia.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym Pomia.pl.

7. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Pomia.pl Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

9. Warunki zawarcia i rozwiązania umów na świadczenie Usług, dla których Dostawca ustanowił regulaminy szczegółowe, w szczególności usługi zapewnienia dostępu do Forum dyskusyjnego, określają te regulaminy.

10. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu.

11. Jeżeli Materiał udostępniany jest w technice przesyłu strumieniowego (ang. „streaming”) lub progressive download, Użytkownik nie ma prawa zapisywać materiału z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych.

12. Dostawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności ani parametrów jakości Projekcji. Parametry jakości Projekcji są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Dostawcy.

13. Dostawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania Projekcji w części lub w całości.

14. Dostawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z oferty.

15. Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Projekcji dla danego Użytkownika.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

II. POJĘCIA I DEFINICJE

1. Portal Internetowy Pomia.pl - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Grupy Pomia.pl i dostępna pod adresem www.pomia.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Grupie Pomia.pl

2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Pomia.pl oraz Usług dostępnych w Portalu;

3. Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu Pomia.pl serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Grupie Pomia.pl;

4. Partner - każdy podmiot współpracujący z Pomia.pl na podstawie stosownej umowy;

5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Pomia.pl, umożliwiające w szczególności:

- zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Portal lub Partnerów,

- korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,

- dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,

- korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

6. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, pliki mp3, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Forum dyskusyjne – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat na wybranych stronach Portalu.

8. Transmisja – odtworzenie Materiału przy pomocy wskazanego przez Dostawcę programu komputerowego przeznaczonego do tego celu, bądź to w wyniku transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. ”streaming”) lub progressive download Materiału, realizowanej przez Użytkownika na stronach Portalu.

9. Profil użytkownika – usługa polegająca na utrzymywaniu indywidualnego konta Użytkownika.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU POMIA.pl

1. W ramach Portalu Pomia.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

- zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu Pomia.pl lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych lub za pośrednictwem kanałów RSS;

- zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu Pomia.pl w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy;

- korzystać z wyszukiwarek, kalkulatorów, map itp.;

- dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;

- korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.;

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu Pomia.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Pomia.pl dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu Pomia.pl w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu.

4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu Pomia.pl jest bezpłatne.

6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.

7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Pomia.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu Pomia.pl i prezentowanych w nim Materiałów.

8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem Pomia.pl prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Portal Pomia.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Pomia.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Pomia.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Pomia.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

5. Zamieszczając Materiały w Portalu Pomia.pl Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. 


V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU POMIA.pl

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Pomia.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu Pomia.pl.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Pomia.pl Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu Pomia.pl treści o charakterze bezprawnym.

VI. TRANSMISJE "NA ŻYWO"

Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie Projekcji Materiału w formie transmisji realizowanej w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „streaming”) lub progressive download realizowanej przez Użytkownika na stronach Portalu.
    Transmisje są przygotowywane przez partnerów Portalu POMIA.pl
    Licencja udzielana jest na czas trwania transmisji danego Materiału.
    Uruchomienie Projekcji Materiału, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Reklamacje z tytułu nieprawidłowego przebiegu Projekcji, uszkodzeń w pobranych należy zgłaszać Dostawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Portalu.

VII. TWÓJ PROFIL

    Dostawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Profilu.
    W ramach usługi Twój Profil Dostawca umożliwia Użytkownikowi zapamiętywanie jego indywidualnych preferencji co do Materiałów, uzyskanie informacji o dostępnych Materiałach spełniających określone przez niego kryteria, uzyskanie informacji o nowościach i promocjach pojawiających się w Portalu. Dostawca może rozszerzyć ofertę usług dostępnych w ramach usługi Twój Profil.
    Korzystanie z niektórych Usług może wymagać zarejestrowania Profilu przez Użytkownika, co zostanie wskazane w regulaminach szczególnych ich dotyczących.
    Wniosek o rejestrację składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronach internetowych Portalu.
    Do rejestracji niezbędne jest podanie działającego adresu elektronicznego, nazwy Użytkownika i hasła oraz akceptacja niniejszego regulaminu i postanowień polityki prywatności. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim.
    Adres elektroniczny podany przez Użytkownika stanowi jego identyfikator, który wraz z hasłem umożliwia mu korzystanie z jego Profilu.
    Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego.
    Potwierdzenie działania wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) przesłanego na podany we wniosku adres elektroniczny w ramach automatycznie generowanej wiadomość e-mail po wypełnieniu formularza, o którym mowa w punkcie 2.
    Wypełnienie wniosku o rejestrację jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi Twój Profil.
    Dostawca nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie.
    Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z usługi Twój Profil poprzez całkowite wyrejestrowanie się lub przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wiadomości oznaczonej w tytule „Usunięcie profilu".


VIII. NEWSLETTER

    Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej, działalności Dostawcy.
    Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Portalu oraz akceptację niniejszego regulaminu/
    Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez Dostawcę informacji handlowych pochodzących od Dostawcy.
    Rezygnacja z usługi wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Pomia.pl, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu Pomia.pl przez Użytkowników;

c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu Pomia.pl, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;

e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu Pomia.pl;

f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Pomia.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

X. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU POMIA.pl

1. Do korzystania z Usług w Portalu Pomia.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 8 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).

2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

XI. POLITYKA COOKIES

1. Portal Pomia.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu Pomia.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator portalu Pomia.pl z siedzibą w Rzeszowie.
    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    Operator Portalu Pomia.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego Portalu.
    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu Pomia.pl reklamodawców oraz partnerów.
    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu Pomia.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Pomia.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

4. Zapisanie się do usług oferowanych przez Pomia.pl wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz inne informacje. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

5. Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do Pomia.pl, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

6. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Pomia.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

7. Pomia.pl zawiera lub będzie zawierał serwisy (np. czaty) w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

8. Pomia.pl na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

9. Pomia.pl udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Portal danych osobowych o użytkowniku.

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

10. Pomia.pl daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają zapisania się. Zapisanie się do Pomia.pl  jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.

11. Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Pomia.pl powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie.

12. Pomia.pl jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Szczegóły dostępne są na stronie  

XIII. DANE OSOBOWE

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Pomia.pl Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu Pomia.pl. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Pomia.pl z siedzibą w Rzeszowie, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.

3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić drogą e- mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

XIV. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Pomia.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Pomia.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.

3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu Pomia.pl.

4. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, o których mowa w Rozdziale I pkt 6 niniejszego Regulaminu, Usługodawca - w każdym czasie - ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu. Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.

 

 

POMIA TV

Galerie fotografii

Golfowe Mistrzostwa Podkarpacia w Grze Krótkiej

Golfowe Mistrzostwa ...

W ostatnią niedzielę, tj. 4.10.2015 r., odbyły się Golfowe Mistrzostwa Podkarpacia w Grze ...

Pale Horse Sandomierz

Pale Horse Sandomierz

Galeria z wizyty amerykańskich żołnierzy w Sandomierzu fot. MSuwalski ...

Opinie

Pozytywy polskiej polityki

"Pozytywną stroną polityki w Polsce jest to, że od czasu uchwalenia nowej Konstytucji nie dochodzi do kryzysów rządowych, następuje bezkolizyjna zmiana rządów, a samorząd ...

Zobacz

O polityce

Czy można jeszcze znaleźć w polityce jakieś pozytywy?

Patrząc na to, co od wielu lat dzieje się na polskiej arenie politycznej chyba trudno w to uwierzyć. Arena to chyba trafnie użyte słowo, gdyż ...

Zobacz

Wyróżnienia dla nas


PolecamyInicjatywy

Pozytywna informacja w mediach

Turystyka

Rzeszów - stolica województwa podkarpackiego

Rzeszów - stolica województwa podkarpackiego

fot. RRz200-tysięczne miasto, zajmujące obszar 116,32 km kw. Rozłożone po obu brzegach Wisłoka, na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego, na skrzyżowaniu ważnych europejskich ...

Dziecko

To nie żart.... musisz to zrobić....

To nie żart.... musisz to zrobić....

To nie żart.... musisz zarazić swoje dziecko…pasją czytania. Nie obawiaj się – nie jestem bibliotekarką, ani też polonistką. Jestem zwyczajną mamą trójki urwisów i zdaję sobie sprawę, z tego, co ...

Zdrowie

Przyprawy - kultura, kuchnia i zdrowie

Przyprawy - kultura, kuchnia i zdrowie

Obecnie zaobserwować można duże zainteresowanie przyprawami i ich wzrastającą popularność. Tłumaczy to fakt, że ludzie nie zadowalają się już jedynie solą i pieprzem, a tendencja sięgania po zdrową i ...

Religia

Jorge Mario Bergoglio nowym papieżem

Jorge Mario Bergoglio nowym papieżem

Trzynastego marca 2013 roku w drugim dniu konklawe kardynałowie dokonali wyboru nowego papieża. Został nim Arcybiskup Buenos Aires, prymas Argentyny - jezuita Jorge Mario Bergoglio przyjmując imię ...

Recenzje

Aoi Hana

Aoi Hana

Jak powinno wyglądać anime skierowane do dziewcząt? Gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, stwierdziłbym, że powinno ono skupiać się na emocjach bohaterek, mieć raczej leniwą akcję i koniecznie ...

REKLAMA

Literatura

Biblioteka Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy  im. Św. Brata Alberta

Biblioteka Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. ...

Od przyszłego tygodnia zostanie uruchomiona w pełni biblioteka, działająca przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta. Prace nad uporządkowaniem i stworzeniem elektronicznego rejestru ...

Kulinaria

Zupa wątrobiana

Zupa wątrobiana

Weź funt wątroby pokrojonej w listki, obsypanej mąką i w smalcu wypieczonej, sporą cebulę pokrajaną, kilka grzanek i jaj i piecz póki się pięknie nie zarumieni. Potem utłucz wszystko drobno w ...

Yt Framwork   

Wszystkie prawa zastrzeżone Pomia.pl © 2011 - 2017 Ogólnopolski Portal Pozytywnych Informacji